Regeneratieve 
landbouw verrijkt de 
bodem en biodiversiteit 

Binnen de landbouw liggen enorme kansen om de klimaatuitdagingen van onze generatie aan te pakken. Innovatieve boeren als Joel Salatin en Richard Perkins laten het zien: regeneratieve landbouw kan de bodem nieuw leven inblazen, koolstof opslaan en de biodiversiteit verbeteren. Route RE:generatief 2040 lanceren we om hun voorbeelden in onze veenweidepolder te verfijnen. Maar er zijn nog veel onderzoeksvragen. Voor een antwoord daarop zoeken we partners en pioniers.

RE:invent

Om uiteindelijk een positieve bijdrage te leveren moeten we onze melkveehouderij opnieuw uitvinden. Koeien worden geschaard onder de grootste vervuilers, maar zijn in Veenweidegebied cruciale landschapsbeheerders. Het gaat niet om de KOE maar om het HOE. We gaan de bodem juist ópbouwen en de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum beperken. Onder andere door een nieuwe manier van mestverwerking (compostering), beweiding en kruidenrijkere graslanden. We nemen CO2 en stikstof op en bieden de koeien een divers rantsoen. Hierdoor blijven zij gezond en laten ze minder vieze methaanboertjes. 

RE:generate

Een CO2 neutrale melkveehouderij is nog een hele uitdaging. Daarom bewandelen we ook een ander duurzaam pad. Naast het land dat we met de koeien begrazen, hebben we 5 hectare beschikbaar voor regeneratieve landbouwmethoden waar we werken aan verbetering van bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en koolstof opslag. Onze eilandpolder is vanwege haar relatief geïsoleerde ligging een ideale proeftuin. We ontwikkelen onder andere een moestuin en een theeplantage, verkennen de mogelijkheden voor natte teelten en staan open voor andere ideeën.

RE:wild

De boerderij staat in dienst van de natuur. Onze droom is om stap-voor-stap steeds meer terug te geven. We zijn al gestart met een weidevogel biotoop, bestaande uit één hectare plasdras perceel en percelen die we in het broedseizoen niet maaien. Hiermee creëren we een optimaal foerageer- en broedgebied.

RE:search

Voor de volgende onderdelen zoeken we concrete ideeen en partners:

  • Experts / boeren met proceskennis over goede compostering vaste mest
  • Startups en instituten voor ontwikkelen regeneratieve landbouwmethoden
  • Experts voor het optimaliseren van weidevogelbeheer

Onze partners